ไทย-ซันซีพ

บริษัทไทย-ซันซีพ จำกัดก่อตั้งในปี 2559 เป็นผู้ลงทุนและพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทน เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลไทยได้สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ไทย-ซันซีพจึงได้แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้โรงงานหรือคลังสินค้าต่างๆในประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ได้โดยไม่ต้องลงทุนในแผนโซล่าร์เซลล์ด้วยตนเอง  

บริษัท ไทย-ซัพซีพ จำกัดเป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มเว้งกรุ๊ปกับซันซีพกรุ๊ป ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้ครองตลาดพลังงานทดแทนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก โดยมีโครงการโซล่าร์กว่า 1 กิ๊กะวัตต์ (GWp) ในกัมพูชา ฟิลิปินส์ อินเดีย มาเลเซีย และออสเตรีเลีย