บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทเอกชนผู้ดำเนินการก่อสร้างและให้บริการทางยกระดับช่วงดินแดงถึงอนุสรณ์สถานภายใต้สัญญาสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ถนนวิภาวดีรังสิต จากกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีระยะเวลาสัมปทานจนถึงวันที่ 11 กันยายน 2577 โดยเป็นสัมปทานในระบบ BTO (Build-Transfer-Operate) กล่าวคือ บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบดำเนินการก่อสร้างและได้รับสิทธิในการบริหารจัดการทางยกระดับซึ่งรวมถึงการจัดเก็บรายได้การจัดการจราจร และการกู้ภัยอย่างครบวงจรในขณะที่กรรมสิทธิในโครงการทางยกระดับทั้งหมดเป็นของกรมทางหลวง
 
บริษัทฯ มีนโยบายหลักในการให้บริการคมนาคมขนส่งยานพาหนะที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลในบริเวณทิศเหนือและเป็นเส้นทางหลักที่มุ่งสู่ภาคกลางตอนบน ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 22 กิโลเมตร ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อทางยกระดับเส้นนี้เพื่อเป็น สิริมงคลว่า “ทางยกระดับอุตราภิมุข” มีความหมายว่า บ่ายหน้าไปทางทิศเหนือ